Domov » O stranki » Statut SSN

Statut SSN

Prvi kongres Stranke Slovenskega Naroda (v nadaljevanju: SSN) je na zasedanju v Mariboru dne 13.12.2002, sprejel Statut SSN, katerega sprememba je bila potrjena na 4. rednem kongresu v Mariboru dne, 7.11.2007, na 5. rednem kongresu v Pesnici pri Mariboru dne, 15.03.2014 in nazadnje na 6. rednem kongresu v Pesnici pri Mariboru, dne 07.04.2018, tako da se v prečiščenem besedilu glasi:

 

S T A T U T
Stranke Slovenskega Naroda
 

Preambula
Stranka Slovenskega Naroda je politična stranka, ki si prizadeva za uresničitev ciljev iz svojega programa. Bistvo delovanja SSN je v ohranitvi slovenskega naroda, slovenskega zgodovinskega ozemlja in demokratične slovenske države.

I. Ime, znak, območje delovanja in status
1.člen
(Ime stranke)
Ime stranke je Stranka Slovenskega Naroda.

2.člen
(Skrajšano ime)
Skrajšano ime je Slovenski narod.

3.člen
(Kratica imena)
Kratica imena je SSN.

4.člen
(Znak)
Znak stranke sestavlja Knežji kamen, ki je barvna foto reprodukcija pravega knežjega kamna. Od leve proti desni si sledijo črke iz kratice stranke, SSN. Črke so obrobljene s tanko črno linijo (Pantone Black 6 C) in si barvnem zaporedju sledijo od leve proti desni: bela, modra (Pantone 2935 C), rdeča (Pantone 1925 C). Pod kratico je s črno (Pantone Black 6 C) napisano ime stranke: stranka slovenskega naroda. Vse črke so v CopprplGoth TT pisavi.

5.člen
(Prapor)
Prapor SSN je slovenska narodna zastava, na kateri je v sredini grb Črni panter.

6.člen
(Žig)
Žig SSN je okrogel, s premerom do 3,5 centimetra. Sredi žiga je simbol SSN. Okrog simbola je napis Stranka Slovenskega Naroda, pod simbolom pa sta navedena vrsta organa oziroma njene območne organizacije. Žig lahko ima tudi svojo številko, ki označuje uporabnika in sedež stranke ali organa.

7.člen
(Področje delovanja)
SSN deluje na celotnem območju Slovenije, v skladu s cilji, opredeljenimi v programu. Slovenci v zamejstvu in izseljenstvu lahko ustanavljajo podružnice SSN v drugih državah.

8.člen
(Sedež)
Sedež SSN je v Ljubljani.

9.člen
(Pravni status)
SSN ima kot politična organizacija status pravne osebe.

II. Članstvo
10.člen
(Pogoji za članstvo)
(1) Član oziroma članica (v nadaljevanju: član) SSN lahko postane vsak polnoleten državljan ali državljanka (v nadaljevanju: državljan) Republike Slovenije, ki sprejema program in statut SSN in katerega, na podlagi podpisane pristopnice, sprejme v članstvo lokalni odbor SSN, kjer ima pristopnik oziroma pristopnica (v nadaljevanju: pristopnik) najbližje stalno ali začasno prebivališče.
(2) Če v bližini, kjer ima pristopnik stalno ali začasno prebivališče, lokalni odbor ni ustanovljen, ga sprejme v članstvo Svet SSN.

11.člen
(Pristopnica)
(1) Pristopnica je pisna izjava o pristopu k članstvu SSN, ki jo mora pristopnik lastnoročno podpisati, poslati na sedež SSN ali izročiti predsedniku lokalnega odbora oziroma članu Sveta SSN.
(2) Izvirniki pristopnic se hranijo v arhivu SSN. Kopije pristopnic lahko hranijo pristojni lokalni odbori.
(3) Člani SSN imajo članske izkaznice, v kolikor članska izkaznica ni izdana, se članstvo izkazuje z žigom overjeno kopijo pristopnice.

12.člen
(Kdo ne more biti član)
(1) Član SSN ne more biti član druge stranke.
(2) Oseba, ki se je močno pregrešila ob zakon, razen v primeru moralno-etičnega ali domoljubnega dejanja.
(3) Oseba, ki je sovražna slovenskemu narodu ali nelojalna Republiki Sloveniji.

13.člen
(Pravice članov)
Člani SSN imajo naslednje pravice:
a) da sooblikujejo in uresničujejo program in politiko SSN,
b) da volijo in so voljeni v organe SSN,
c) da v svojem življenjskem in delovnem okolju dejavno sodelujejo in razvijajo politični čut v smislu programskih ciljev SSN.

14.člen
(Dolžnosti članov)
Člani SSN imajo naslednje dolžnosti:
a) da vzdržujejo dobre medsebojne odnose,
b) da spoštujejo pravila demokratičnega sožitja,
c) da zagotavljajo enotnost SSN ter se vzdržujejo dejanj, ki bi lahko imela škodljive posledice za SSN,
d) da plačujejo članarino,
e) da vestno in dosledno izpolnjujejo zaupane jim naloge,
f) da se v predvolilnem obdobju posvetijo SSN po svojih najboljših zmožnostih.

15.člen
(Kraj uveljavljanja pravic in dolžnosti)
Član SSN uveljavlja svoje pravice in izvršuje dolžnosti v organizaciji SSN, na območju, ki je najbližji njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivališču, ter v zvezah in drugih organizacijah SSN.

16.člen
(Prenehanje članstva)
(1) Članstvo v SSN preneha:
a) s smrtjo,
b) z izstopom,
c) z izbrisom,
d) z izključitvijo.
(2) Do izbrisa iz članstva v SSN pride takrat, kadar član neupravičeno, najmanj eno leto ne plača članarine. Sklep o izbrisu izda Svet SSN.
(3) Člana SSN se izključi:
a) kadar bistveno krši statut SSN,
b) kadar deluje v nasprotju s programom SSN,
c) kadar grobo krši dolžnosti iz tega statuta.
(4) Člana lahko suspendira Predsedstvo ali Predsednik SSN, o njegovi izključitvi pa odloči Disciplinski odbor v disciplinskem postopku. Na sklep o izključitvi ima izključeni član v osmih dneh pravico do pritožbe na Svet SSN, ki o tem odloči dokončno.

III. Organiziranost
17.člen
(Ravni delovanja)
SSN deluje organizirano na državni ter lokalni ravni, v lokalnih samoupravnih skupnostih in volilnih enotah.

18.člen
(Zveze in gibanja SSN)
(1) Člani SSN se lahko organizirajo v zveze in gibanja v okviru SSN. Zveze in gibanja imajo svoja pravila, katerih določila ne smejo biti v nasprotju s programom SSN.
(2) Zveze in gibanja dosegajo svoje programske in politične cilje z delovanjem in vplivom znotraj strankine organizacijske strukture.

IV. Organi SSN
19.člen
(Organi SSN)
Organi SSN so:
a) Lokalni odbori,
b) Zbor članov,
c) Kongres,
d) Predsedstvo,
e) Predsednik,
f) Podpredsednik,
g) Svet,
h) Disciplinski odbor.

20.člen
(Lokalni odbor)
(1) Lokalni odbor je organ lokalne organizacije SSN, ki na svojem območju deluje samostojno v okviru programa in sprejete politike SSN. Je odgovorni nosilec izvajanja politike SSN na območju lokalne samoupravne skupnosti ali volilne enote.
(2) Lokalni odbor ima najmanj 3 odbornike.
(3) Lokalni odbor se ustanovi na podlagi veljavnega sklepa Sveta SSN. Svet SSN na svoji seji, s sklepom odloča o ustanovitvi, pripojitvi ali ukinitvi lokalnega odbora.
(4) Odločitve in politične akcije, ki presegajo lokalni pomen, morajo lokalni odbori uskladiti s Predsedstvom ali Predsednikom SSN in ne smejo v nobenem primeru biti v nasprotju s političnimi usmeritvami stranke kot celote.

21.člen
(Sestava lokalnega odbora)
(1) Odbornike lokalnega odbora izvolijo člani na Zboru članov.
(2) Poleg odbornikov se na Zboru članov izvolita še dva blagajniška nadzornika, ki nista člana
Odbora v kolikor je na Zboru prisotnih dovolj članov.
(3) Mandat članov lokalnega odbora traja do naslednjega volilnega Kongresa SSN.

22.člen
(Volitve lokalnega odbora)
(1) Volitve lokalnega odbora se izvedejo na Zboru članov lokalnega odbora, če je na Zboru prisotnih najmanj 25 odstotkov članov.
(2) Zbor članov postane sklepčen pol ure po začetku zasedanja, če je prisotnih vsaj 10 odstotkov članov.
(3) Volitve v lokalni odbor odbor so javne, tajne pa so le v primeru, če tako zahteva najmanj 10 odstotkov prisotnih članov Zbora.
(4) Volitve izvede volilna komisija, ki ima predsednika in dva člana. Navzoči udeleženci Zbora jih izvolijo izmed sebe. Člani volilne komisije ne morejo biti kandidati na volitvah v lokalni odbor.
(5) Izvoljeni so tisti kandidati, ki prejmejo največ glasov.

23.člen
(Volitve predsednika, podpredsednika in tajnika lokalnega odbora)
Lokalni odborniki na svoji prvi seji, z večino glasov, izvolijo predsednika, podpredsednika in tajnika.

24.člen
(Naloge lokalnega odbora)
Lokalni odbor ima naslednje naloge:
a) skrbi za povečanje članstva,
b) sprejema in izvaja program delovanja lokalnega odbora, ki upošteva politična, gospodarska in druga vprašanja v lokalni samoupravni skupnosti, ali volilni enoti
c) deluje v skladu s programskimi načeli SSN in se usklajuje s Predsedstvom ali Predsednikom SSN,
d) skrbi za reden potek dela na svojem območju,
e) sodeluje pri določanju kandidatov na volitvah ter v volilni kampanji,
f) imenuje stalna in začasna delovna telesa za proučevanje posameznih vprašanj iz pristojnosti lokalnega odbora,
g) upravlja druge zadeve po navodilih višjih organov SSN

25.člen
(Seje lokalnega odbora)
(1) Seje lokalnega odbora sklicuje njegov predsednik, v skladu s programom dela oziroma po potrebi. Sklic seje lahko zahteva tudi Predsedstvo ali Predsednik SSN ali vsaj trije člani lokalnega odbora.
(2) Lokalni odbor sprejema sklepe iz svoje pristojnosti z večino glasov vseh navzočih odbornikov, pri čemer je sklepčnost podana, če je navzočih več kot polovica odbornikov. Za izvrševanje sklepov odbora skrbi in je odgovoren predsednik odbora, ki predstavlja in zastopa odbor v stranki in navzven.

26.člen
(Zbor članov SSN)
Zbor članov SSN je najvišji organ SSN na območju lokalne samoupravne skupnosti ali volilne enote. Zbor članov sestavljajo vsi njeni člani na območju lokalne samoupravne skupnosti ali volilne enote.

27.člen
(Pristojnosti Zbora članov)
Pristojnosti Zbora članov so:
a) obravnava politične in z njimi povezane zadeve,
b) izvoli lokalni odbor SSN,
c) obravnava delo lokalnega odbora,
d) potrjuje delo lokalnega odbora,
e) izreka nezaupnico posameznim odbornikom ali lokalnemu odboru v celoti,
f) odloča o drugih tekočih in dolgoročnih vprašanjih na zahtevo višjih organov SSN,
g) daje mnenja o kandidatih za funkcije v SSN,

28.člen
(Seje Zbora članov)
Zbor članov se praviloma sestane enkrat letno. Skliče ga predsednik lokalnega odbora. Zbor članov vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli Zbor članov na predlog predsednika lokalnega odbora.

29.člen
(Sklepčnost Zbora članov)
Zbor članov SSN odloča sklepčno, če je navzočih najmanj 25 odstotkov članov. Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.

30.člen
(Izredni Zbor članov)
(1) Izredni Zbor članov lahko skliče pristojni lokalni odbor, 25 odstotkov članov SSN te lokalne samoupravne skupnosti ali volilne enote in Predsedstvo ali Predsednik SSN.
(2) Izredni Zbor članov ima enake pristojnosti in postopa enako kot Zbor članov.

31.člen
(Kongres SSN)
Kongres je najvišji organ SSN. Sestane se praviloma vsako leto. Praviloma vsako četrto leto oziroma v roku treh mesecev po rednih volitvah v Državni zbor je volilni Kongres. Sklicuje ga Svet SSN.

32.člen
(Volitve delegatov)
Svet SSN določi način volitev in število delegatov SSN.

33.člen
(Glasovalna pravica)
(1) Na Kongresu SSN imajo glasovalno pravico delegati, člani Predsedstva ali Predsednik, Podpredsednik in, ostali člani Sveta, strankini poslanci v Državnem zboru, svetniki v Državnem svetu (V nadaljevanju: delegati).
(2) Vsak izmed udeležencev kongresa iz prejšnjega odstavka ima en glas.

34.člen
(Naloge Kongresa)
(1) Kongres SSN ima naslednje naloge:
a) sprejema temeljni program SSN in druge glavne programske dokumente,
b) potrdi finančno poslovanje SSN med dvema Kongresoma,
c) sprejema Statut SSN ter vse njegove spremembe in dopolnitve,
d) obravnava in ocenjuje delo stranke in njenih organov v obdobju med kongresoma,
e) odloča o potrditvi sklepa Sveta SSN glede nasledstva stranke v primeru spojitve z drugo stranko ali pripojitve k drugi stranki,
f) razrešuje in voli naslednje organe SSN:
- Predsedstvo ali Predsednika in Podpredsednika,
- tri člane disciplinskega odbora.
(2) Kongres na začetku zasedanja sprejme poslovnik o svojem delu.
(3) Kongres je sklepčen, če je na zasedanju prisotnih vsaj dve tretjini delegatov. Po preteku pol ure je Kongres sklepčen, če je prisotnih več kot polovica delegatov.

35.člen
(Potek zasedanja Kongresa in volitve)
(1) Delo Kongresa vodi delovno predsedstvo, ki je sestavljeno iz petih (5) članov: predsednika, člana, zapisnikarja in dveh (2) overoviteljev zapisnika. Delovno predsedstvo, na predlog Sveta SSN izvolijo delegati na začetku zasedanja Kongresa.
(2) Volitve na kongresu vodi volilni odbor, ki ga na predlog delovnega predsedstva Kongresa izvolijo delegati izmed sebe na začetku zasedanja. Volilni odbor ima predsednika ter najmanj dva člana in skrbi za pravilnost glasovanja.
(3) Kandidiranje v organe stranke, ki jih volijo delegati na Kongresu, se izvede v predhodnem postopku, ki ga določi in vodi Svet SSN. V kolikor ni, oziroma ni dovolj evidentiranih kandidatov v predhodnem postopku, ki ga vodi Svet SSN, delovno predsedstvo Kongresa dopusti evidentiranje kandidatov v organe stranke na samem volilnem Kongresu.
(4) Kongres sprejme svoje odločitve z večino glasov navzočih delegatov, razen v primerih, ki jih določa ta statut. Ne glede na to, lahko kongres na samem zasedanju sklene, da se odločitev sprejme z dvotretjinsko večino delegatov.
(5) Dvotretjinska večina delegatov se zahteva takrat, kadar Kongres odloča o:
a) sprejemu novega ali spremembah starega statuta SSN,
b) združitvi, razdružitvi ali ukinitvi SSN.
(6) Volitve Predsedstva ali Predsednika stranke se izvedejo s tajnim glasovanjem. Vse ostale odločitve sprejemajo delegati z javnim glasovanjem.
(7) Kandidatne liste za volitve v posamezni organ morajo imeti najmanj toliko kandidatov, kot je zahtevano število članov organa.
(8) Mandatna doba vseh izvoljenih organov traja največ štiri leta oziroma do volilnega Kongresa.

36.člen
(Izredni kongres SSN)
Na predlog Sveta SSN, ki je bil izglasovan z dvotretjinsko večino članov ali najmanj ene tretjine lokalnih odborov, se skliče Izredni kongres SSN, ki obravnava problematiko, za katero je bil sklican.

37.člen
(Vodenje in zastopanje)
(1) SSN vodi in zastopa Predsedstvo ali Predsednik.
(2) Predsedstvo je sestavljeno iz najmanj dveh enakovrednih članov, ki solidarno vodijo stranko. Kongres neposredno po izvolitvi, izmed članov predsedstva določi zastopnika stranke. V odstotnosti člana predsedstva, stranko s pooblastilom odsotnega člana, vodi in zastopa prisoten član s polno odgovornostjo.
(3) Predsedstvo sprejema svoje odločitve načeloma soglasno. Izjemoma lahko Predsedstvo sprejme svojo odločitev na podlagi preglasovanja. V primeru neodločenega rezultata glasovanja, se h glasovanju pozove predsednika Sveta.

38.člen
(Naloge Predsedstva ali Predsednika)
Predsedstvo ali Predsednik SSN ima naslednje naloge:
a) vodi in zastopa SSN,
b) sklicuje in vodi seje,
c) izvaja politiko in sklepe Kongresa in Sveta stranke,
d) določa tekočo politiko in s tem v zvezi sprejema ustrezne odločitve,
e) organizira in izvaja aktivnosti SSN,
f) obravnava pobude, predloge in mnenja lokalnih odborov ter Zborov članov, o njih zavzema stališča in o tem obvešča pobudnike,
g) podpisuje akte ki jih sprejme,
h) spreminja nebistvene elemente znaka SSN,
i) opravljajo druge naloge po pooblastilu Kongresa ali Sveta,
j) v skladu z zakonom ustanavlja podjetja, glasila, revije, zbirke ter druge publikacije in se ukvarja s političnim marketingom,
k) odloča o porabi finančnih sredstev,
l) sprejema letni finančni načrt in zaključni račun SSN,
m) ima pravico sklicati Izredni zbor na lokalni ravni,
n) ureja vprašanja nasledstva v primeru spojitve ali pripojitve SSN k drugi stranki,
o) ureja premoženjska vprašanja nasledstva,
p) določi glavnega tajnika SSN in njegove operativne zadolžitve,
r) po potrebi določi predstavnika za stike z javnostjo.

39. člen
(Podpredsednik)
V primeru odsotnosti ali daljše zadržanosti, po pooblastilu Predsednika, njegove zadolžitve opravlja Podpredsednik.

40.člen
(Svet SSN)
Svet SSN je najvišji organ SSN med dvema Kongresoma.

41.člen
(Sestava Sveta)
(1) Svet SSN sestavljajo:
a) predsednik Sveta,
b) predsedniki lokalnih odborov,
c) člani Predsedstva SSN,
d) Predsednik SSN,
e) Podpredsednik, SSN
f) vodja poslanske skupine SSN.
(2) Člani Sveta SSN izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika.
(3) Člani Sveta SSN imajo glasovalno pravico. Vsak član lahko odda en glas.

42.člen
(Naloge Sveta)
(1) Naloge Sveta SSN so naslednje:
a) sprejema tekoče dopolnitve programa SSN in pripadajoče programske dokumente,
b) vodi notranje predvolilne postopke v primerih iz tega statuta,
c) določa politične usmeritve za delo stranke med dvema Kongresoma,
d) ustanavlja komisije in odbore stranke
e) obravnava politično stanje v Republiki Sloveniji,
f) spremlja delo Predsedstva, Predsednika in Podpredsednika,
g) sodeluje pri oblikovanju programskih in statutarnih dokumentov,
h) sprejema obvezno razlago določil aktov iz prejšnje točke,
i) opozarja na morebitne nedoslednosti pri uresničevanju programskih in statutarnih
določil,
j) odloča na drugi stopnji v pritožbenem postopku glede odločitev disciplinskega odbora,
k) potrjuje poslovnike o delu organov,
l) ob pojavi izrednih okoliščin v času med obema kongresoma določa nov sedež stranke,
m) skladno s prejšnjo točko po potrebi sprejme popravek 8. točke Statuta SSN.
(2) Za nadzor finančnega in materialnega poslovanja SSN je zadolžena Nadzorna komisija, ki jo ustanovi Svet SSN:
(3) Naloge Nadzorne komisije:
a) spremlja in nadzoruje finančno ter materialno poslovanje stranke na vseh njenih nivojih in ima pravico vpogleda v stanje na transakcijskih računih vseh organov SSN.
b) poroča Predsedstvu ali Predsedniku in Svetu SSN o svojih ugotovitvah najmanj enkrat letno, ko Svet sprejema finančni načrt in zaključni račun.
c) poroča o svojih ugotovitvah Kongresu SSN.
(4) Predstavniki Nadzorne komisije so praviloma vabljeni na vse seje organov SSN.

43.člen
(Seje Sveta)
(1) Seje Sveta sklicuje predsednik Sveta po potrebi. V odsotnosti predsednika Sveta sklicuje seje podpredsednik Sveta.
(2) Seja Sveta je sklepčna, če je prisotnih večina članov Sveta.
(3) Na seje Sveta se po potrebi vabijo tudi člani stalnih komisij SSN, ki nimajo glasovalne pravice.
(4) Svet SSN ima možnost korespondenčne seje.

44.člen
(Komisije in odbori)
Komisije SSN so lahko stalne ali občasne, ustanavlja jih Svet SSN. Predsednika komisije imenuje Svet SSN.

45.člen
(Delovanje komisij in odborov)
(1) Okviri in osnova delovanja stalnih in začasnih komisij in odborov predstavljata Statut in program SSN.
(2) Komisije in nadzorni odbori so praviloma sestavljeni iz treh ali več članov, ki jih izvoli Svet SSN. Člani izvolijo na prvi seji izmed sebe predsednika. Odloča se z večino glasov na seji prisotnih članov. Komisije in nadzorni odbori se sestajajo po potrebi. Seje sklicuje predsednik.
(2) Komisije in odbori v strokovnem smislu spremljajo vsa glavna področja javnega udejstvovanja stranke.
(4) Komisije in odbori lahko sprejemajo in objavljajo svoja stališča, ki jih posredujejo organom stranke, javnosti pa le po predhodnem soglasju Predsedstva ali Predsednika SSN.

46.člen
(Disciplinski odbor)
(1) SSN ima tričlanski Disciplinski odbor, ki ga izvoli Kongres SSN.
(2) Člani Disciplinskega odbora izvolijo na prvi seji izmed sebe predsednika.
(3) Disciplinski odbor odloča z večino glasov na seji prisotnih članov.
(4) Disciplinski odbor se sestaja po potrebi. Seje sklicuje predsednik Disciplinskega odbora.
(5) Disciplinski odbor ima možnost korespondenčne seje.

47.člen
(Naloge Disciplinskega odbora)
(1) Disciplinski odbor odloča o spornih vprašanjih v zvezi s članstvom v SSN, izreka disciplinske ukrepe proti članom.
(2) Disciplinske kršitve, ukrepe in postopek za njihovo izrekanje določa disciplinski pravilnik, ki ga sprejme Svet
SSN.

48. člen
(Glavni tajnik)
(1) Glavnega tajnika imenuje in razreši Predsedstvo ali Predsednik SSN.
(2) Naloge glavnega tajnika so:
a) opravlja vsa administrativna opravila, ki jih določi Predsedstvo ali Predsednik,
b) vodi tajništvo in odloča o administrativnih, personalnih in drugih zadevah v okviru tajništva,
c) po pooblastilu Predsedništva ali Predsednika zastopa stranko v administrativnih zadevah,
d) skrbi za pravočasno pripravo gradiv, ki jih obravnavajo organi stranke,
e) skrbi za uresničevanje sklepov Predsedstva ali Predsednika, ki zadevajo organiziranost in delovanje stranke,
f) spremlja tekoče finančno poslovanje,
g) pripravi polletno in letno finančno poročilo o poslovanju,
h) v roku preda z zakonom določena letna in volilna poslovna poročila ustreznim javnim ustanovam in samoupravnim lokalnim skupnostim:
- letno poslovno poročilo stranke se preda AJPES in FURS v predpisanih rokih,
- poslovno poročilo o volilni ali referendumski kampanji, se preda Računskemu sodišču in Državnemu zboru, najkasneje v 15 dneh po zaprtju računa za volilno kampanjo,
- poslovno poročilo o volilni kampanji za lokalne volitve, se preda Računskemu sodišču in predstavniškemu organu lokalne skupnosti, v 15 dneh po zaprtju računa za volilno kampanjo,
i) opravlja plačevanje stroškov poslovanja,
j) opravlja vso potrebno korespondenco,
k) skrbi za arhiv.
(3) Ob povečanem obsegu poslovanja, na predlog glavnega tajnika, lahko Predsedstvo ali Predsednik zagotovi administrativno pomoč.
(4) Glavni tajnik je odgovoren za zakonitost finančnega delovanja stranke s svojim premoženjem.

V. Kandidiranje na volitvah
49.člen
(Pravila za kandidiranje)
(1) Pravila za kandidiranje na državnih, lokalnih in drugih volitvah določi Svet SSN, na predlog Predsedstva ali Predsednika in v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Pravila iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na kandidaturo za parlamentarne volitve, volitve predsednika oziroma predsednice države, regionalne volitve in lokalne volitve, morajo obema spoloma zagotavljati enake možnosti za udeležbo na kandidatnih listah.
(3) Svet SSN zagotavlja obema spoloma enake možnosti tako, da ne diskriminira med izbiro kandidatov na podlagi spola. Svet SSN si mora prizadevati za uravnoteženo zastopanost spolov pri sestavi kandidatnih list za volitve iz prejšnjega odstavka.

VI. Poslanske skupine
50.člen
(Poslanska skupina SSN)
(1) Poslanci SSN, izvoljeni v Državni zbor, ter Državni svetniki SSN, izvoljeni v Državni svet, ustanovijo enotno poslansko skupino SSN.
(2) Poslanci in Državni svetniki izvolijo na predlog Predsedstva ali Predsednika SSN izmed sebe vodjo poslanske skupine.

51.člen
(Naloge poslanske skupine)
Pri predhodnem obravnavanju vprašanj, ki so na dnevnem redu v Državnem zboru in Državnem svetu, sprejemajo člani poslanske skupine SSN ustrezne sklepe in smernice.

52.člen
(Združljivost funkcij)
Poslanci so lahko izvoljeni v vse organe SSN, razen v nadzorno komisijo.

VII. Financiranje SSN
53.člen
(Viri sredstev)
SSN zagotavlja materialna in finančna sredstva za svoje delovanje iz:
a) državnega proračuna,
b) iz proračunov lokalnih samoupravnih skupnosti
c) članarin ali deleža dohodnine svojih članov
d) deleža v znesku 10% od osnovnega prejemka posameznika, kadar opravljanja javne politične funkcije zakonodajne in izvršilne veje oblasti, v Sloveniji ali EU iz kvote SSN,
e) prostovoljnih prispevkov, deleža dohodnine in daril posameznikov,
f) drugih zakonitih virov.

54.člen
(Članarina)
Letno članarino določi Predsedstvo ali Predsenik SSN. Namesto letnih prispevkov članarin lahko člani predložijo pravilno izpolnjen in podpisan obrazec o ‘Zahtevi za namenitev dela dohodnine’. V izjemnih primerih je možno znižanje ali oprostitev plačila članarine, o čemer odloči Predsedstvo ali Predsednik.

VIII. Sodelovanje SSN z drugimi organizacijami
55.člen
(Splošno)
(1) SSN sodeluje s podobnimi političnimi organizacijami doma in po svetu.
(2) SSN lahko sklepa sporazume in koalicije z drugimi strankami, o čemer odloča Svet SSN na predlog Predsedstva ali Predsednika.

IX. Izdajateljska in ustanoviteljska dejavnost SSN
56.člen
(Splošno)
(1) SSN izdaja redne in izredne publikacije, knjige, propagandno gradivo in podobno.
(2) SSN je lahko ustanovitelj organizacij, ki podpirajo uresničevanje njenega programa.

X. Odličja SSN
57.člen
(Splošno)
(1) SSN podeljuje svojim zaslužnim članom in drugim, za stranko zaslužnim osebam, odličja in priznanja.
(2) Vrsto odličij, način podeljevanja in kriterije določa Svet SSN.

XI. Prehodne in končne določbe
58.člen
(Poslovniki)
Delo vseh organov SSN praviloma urejajo poslovniki.

59.člen
(Nadomestne volitve)
Če član organa SSN iz kateregakoli vzroka preneha opravljati svojo funkcijo pred iztekom mandata, izvoli novega člana Svet SSN.

60.člen
(Veljavnost Statuta)
Statut prične veljati s potrditvijo na Kongresu.

 

Pesnica pri Mariboru, 07.04.2018