Domov » Blog » Pismo Slovenskim vojakom

Pismo Slovenskim vojakom

Arhiv objav

Spoštovani pripadnik Slovenske vojske.

Pišemo Vam z zavedanjem o izredno težavnem stanju v katerem se danes nahajajo Slovenske oborožene sile in o skoraj nemogočih pogojih za Vaše opravljanje primarne naloge – obrambe domovine. Slovenska vojska postaja čedalje pomembnejši državotvorni resor, ne samo z vidika primarne naloge – obrambe Slovenije in sodelovanja v zavezništvu pri nalogah preprečitve oboroženih konfliktov, ampak tudi v luči podnebnih sprememb kot dodaten sistem zaščite in pomoči ob naravnih nesrečah in vremenskih ujmah.

Z nezavedanjem pomembnosti in neprimernim odnosom dosedanje parlamentarne politike do tega ključnega dela državotvornega resorja, je potrebno za vedno končati.

V kolikor nam državljani Republike Slovenije na prihajajočih predčasnih volitvah podelite zaupanje in nas podprete pri vstopu v Državni zbor ter posledično v prizadevanju pri vzpostavitvi etične, učinkovite in predvsem strokovne vlade, se bomo prvi z vso resnostjo lotili obnove obrambnega sistema Republike Slovenije in Slovenske vojske kot njegovega ključnega dela. Dela se bomo lotili strokovno, sistematično in skrbno.

Naše aktivnosti v zagotovitvi ustreznih pogojev za življenje in delo pripadnikov Slovenske vojske ter uspešnega delovanja Slovenskih oboroženih sil v celoti, bodo prioritetno usmerjene v:

 1. temeljito strokovno prenovo Zakona o obrambi, Zakona o službi v Slovenski vojski in pripadajočih podzakonskih predpisov
 2. uvrstitev uniformiranih vojakov in civilnih uslužbencev Slovenske vojske v nov poseben plačni sistem javnih uslužbencev Slovenske vojske. (Do uveljavitve novega plačnega sistema, se uredijo plačna nesorazmerja zaposlenih v Slovenski vojski do ostalih zaposlenih v javnem sektorju v okviru obstoječega sistema)
 3. odpravo starostne meje 45 let za prenehanje delovnega razmerja v Slovenski vojski. Pogoj za zaposlitev do izpolnitve splošnih pogojev za upokojitev po ZPIZ, bo izpolnjevanje predpisanih psihofizičnih normativov
 4. še večji poudarek na kvaliteti in kvantiteti specifičnega usposabljanja za učinkoviteje varovanje ozemlja Republike Slovenije in usposabljanju za naloge NATO zavezništva
 5. ureditev trajnega in za delovanje zadovoljivega financiranja Slovenske vojske;
  –         iz večjega deleža proračuna Republike Slovenije
  –         iz prihodkov dosedaj zanemarjenih resursov, ki jih ima na razpolago MORS
  –         iz prihodkov zagona panožne gospodarske dejavnosti – obrambne tehnologije (ustanovitev javnega podjetja, ki se bo ukvarjalo z razvojem in združevanjem različnih gospodarskih subjektov na skupnih projektih obrambne tehnologije)
  –         iz prihodkov neposredne udeležbe v strokovni pomoči Slovenske vojske, pri razvoju obrambne tehnologije
 6. nov pristop h kvalitetnejšemu opremljanju in strokovnemu izobraževanju pripadnikov Slovenske vojske
 7. nakup novih in modernizacijo obstoječih sredstev za delovanje, vseh rodov Slovenske vojske.

V Vaših prizadevanjih po ohranitvi učinkovitega obrambnega sistema Republike Slovenije, prvič od osamosvojitve naprej niste več sami.

Z domoljubnim pozdravom.

Predsedstvo SSN


Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *